Παραρτήματα :

Είναι απαραίτητο/σημαντικό το European Foundation course και γιατί?

ΝΑΙ, για τους παρακάτω λόγους:

γιατί προσφέρει Ειδική Προετοιμασία στα μαθήματα Ειδικότητας και εισαγωγή στην ύλη που θα διδαχτεί κάθε υποψήφιος στο Α’ Έτος σπουδών σε Αγγλόφωνα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

γιατί επιτυγχάνει ομαλή προσαρμογή και εξοικείωση των σπουδαστών με το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σύστημα (projects, εργασίες, παρουσιάσεις, έρευνα, τρόπος εξετάσεων, χρήση της κριτικής σκέψης και όχι της αποστήθισης)

γιατί εξασφαλίζει πολύ καλή εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο γραπτά όσο και προφορικά, ως σημαντικό προσόν για το ξεκίνημα και τη σωστή παρακολούθηση των Σπουδών